Výroba tepla a energetické služby

Naša spoločnosť je slovenský poskytovateľ v oblasti energetických služieb a výrobe tepla a v tomto odvetví podniká na základe povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 2006T0193.
Naša činnosť je postavená na úzkej spolupráci s klientom prostredníctvom regionálneho spolupracovníka, ktorý má plnú technickú, odbornú a informačnú podporu zo sídla spoločnosti.
Všetkým našim zmluvným klientom je poskytované technické poradenstvo v oblasti energetiky a to v závislosti od rozsahu, bezplatne, alebo za minimálne náklady.
V prípade rokovaní klienta s iným dodávateľom energetických služieb, alebo v prípade rokovaní o technickom riešení obnovy tepelného hospodárstva, vykonávame bezplatné poradenstvo, priamou účasťou na týchto rokovaniach.

Inovačné služby:

Spoločnosť STING-ENERGO sa zamerala na využívanie solárnej energie umožňujúcej znížiť náklady na prípravu teplej vody. Spolupracovali sme pri realizácii individuálnych zdrojov tepla s predohrevom teplej vody pomocou solárnych panelov, ako aj využitie predohrevu v spojitosti s komplexnou odovzdávacou stanicou tepla (KOST).
Vieme vám poskytnúť orientačný návrh rozsahu inštalácie solárnych panelov v závislosti na individuálnej spotrebe teplej vody vo vašom objekte.

Podporná energetická služba rozúčtovanie tepla a vody:

Vypracovanie vyúčtovania tepla je uskutočňované na slovenskom software a priamo v sídle spoločnosti, alebo u regionálneho zástupcu. Tento spôsob práce umožňuje bezprostredný zásah do spracovania na základe požiadaviek klienta. Všetky podnety sú riešené v krátkej dobe.

Toto sú ponúknuté benefity, ktoré by vás mali presvedčiť aby ste sa stali našim klientom.