Informácie o spracovávaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informačná povinnosti voči dotknutým osobám podľa GDPR

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

STING-ENERGO, s.r.o.

ul. 29. augusta 29, 974 00, Banská Bystrica

IČO: 36 619 060

☎: 0911 50 84 50

✉: peter.vyboch@sting-energo.sk 

Web: www.sting-energo.sk

Zodpovedná osoba, na ktorú sa môžete obrátiť

Naša spoločnosť má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie Vašich osobných údajov. Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť na adrese: 

e-mail: dpo@akcent.sk

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na tieto účely:

 • spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti (pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy a práva dotknutých osôb. Dopyty a žiadosti dotknutých osôb sa snažíme vybavovať čo najskôr, ako je to možné, v súlade so zákonom.)
 • spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy (spracúvané osobné údaje, nevyhnuté na uzatvorenie a plnenie zmluvy)
 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu (informácie pre klientov o novinkách, ktoré sa týkajú správy ich zmluvy)

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom na tieto účely:

 • na účely marketingu, 
 • zasielania newsletterov spoločnosti

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Aby sme mohli zabezpečiť riadny chod našej spoločnosti, k Vašim osobným údajom má prístup len prevádzkovateľ.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať: 

 • počas trvania zmluvy, 
 • po dobu povinnú na základe Zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002,
 • po dobu povinnú na základe Zákona o účtovníctve č.431/2002,
 • po dobu povinnú na základe Zákona o energetickej efektívnosti č. 321/2014

Naša spoločnosť nepoužíva profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 • právo na prístup k osobným údajom ;
 • právo na opravu osobných údajov (ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme);
 • právo na výmaz osobných údajov – „právo na zabudnutie“ ;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ;
 • právo na prenosnosť údajov (prenosnosť údajov je nové právo, ktoré umožňuje každému občanovi EÚ prenášať svoje údaje medzi organizáciami. Tento krok je bezplatný, pričom zákazníkom umožňuje zmenu poskytovateľov služieb. Jeho podstata spočíva v elektronickom odoslaní a doručení údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) ; 
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo dotknutej osoby aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuílne rozhodovanie vrátane profilovania ;
 • parvo podať sťažnosť dozornému orgánu (týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje, Úradu na ochranu osobných údajov; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk ; Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/; Tel.: + 421 2 32 31 32 14)